1. Για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στο site μας ώστε να έχετε πρόσβαση στους πλειστηριασμούς οχημάτων που διενεργεί το offers.onlinebid.gr, είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από εσάς με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Για να μπορέσετε να λάβετε μέρος στους πλειστηριασμούς οχημάτων του offers.onlinebid.gr πρέπει να παρέχετε τα κάτωθι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

– Όνομα

– Επώνυμο

– Πατρώνυμο

– ΑΦΜ

– e-mail

  1. Το offers.onlinebid.gr τηρεί όλα τα τεχνικά και οργανωτικά (κατά το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ) μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων.
  2. Ως εγγεγραμμένο μέλος/χρήστης της ιστοσελίδας μας, αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

– Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.

– Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

– Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας (“δικαίωμα στη λήθη”): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου παραγραφής σχετικών αξιώσεων και τη συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις της ιστοσελίδας μας.

– Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.

– Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, το offers.onlinebid.gr υποχρεούται να σας απαντήσει εντός 1 μηνός, είτε ικανοποιώντας το δικαίωμά σας, είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημα σας είτε εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση αιτιολογημένης καθυστέρησης το offers.onlinebid.gr οφείλει  να απαντήσει  θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από το αίτημα.

  1. Εφόσον παρέχετε δια της υπογραφής σας επί της παρούσας και των επισημειώσεων σας στα ειδικά σημεία κατωτέρω, τη συγκατάθεσή σας, το offers.onlinebid.gr θα κάνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων με αποκλειστικό σκοπό τη πρόσβαση και τη πλήρη συμμετοχή σας στους πλειστηριασμούς που προσφέρει, όπως επίσης και για την τήρηση κάθε έννομης υποχρέωσής του που απορρέει από τη συμμετοχή σας στους πλειστηριασμούς οχημάτων που προσφέρει το offers.onlinebid.gr.